مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب- راهنمای نگارش مقاله
موارد ویرایشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  جهت چاپ دستاوردهای علمی و پژوهشی در  مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب رعایت موارد ذیل ویرایش در مقاله ارسالی ضروری است:
 1.  ذکر نام های علمی در  مقاله به صورت ایتالیک باشند.
 2. کلمات فارسی با سایز 12   B Mitra و کلمات انگلیسی  Times New Roman 11    باشند.
 3. جهت عناوین چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع با فونت وسایز 12  B Mitra   بولد Bold
  باشند. 
 4. درج نیم فاصله با استفاده از کلیدهای با استفاده از Ctrl  و – به طور همزمان در بین کلمات ترکیبی مانند آن ها، نمونه ها، طرح ها، شاخص ها و می شوند و ... ضروری است.
 5. درج نام رفرنس ها در متن مقاله مطابق با آئین نامه نگارش مقاله و از ذکر اعداد به عنوان رفرنس در متن اجتناب گردد.
 6. ارائه کامل عنوان جدول یا شکل ارائه شده در مقاله بسته به نوع تحقیق و ذکر نام فارسی و علمی نمونه مورد بررسی، مکان و زمان مورد بررسی با فونت و سایز 12 B Mitra  بولد  Bold باشند .
 7. ارائه فارسی اعداد در جداول با فونت و سایز 10 B Mitra و همچنین در جدول فقط خطوط افقی باشد .
 8. ذکر کلمه شکل یا شکل ها برای نمودارهای ارائه شده واحدهای اندازه گیری فارسی درج شوند و اعداد در محورهای شکل ها با فونت و سایز 9 B Mitra  و فارسی قرار داده شوند.
 9. اعداد اعشاری با علامت ممیز و نه نقطه اعداد انگلیسی در مقاله درج گردند.
 10. ارائه اعداد فارسی برای نقشه ها، خروجی های رایانه ای لحاظ گردد.
 11. رعایت عدم قراردادن فاصله بین کلمه و علامت کاما و قراردادن فاصله پس از کاما و کلمه بعدی ضروری است.
 12. عدم قراردادن فاصله بین کلمه و علامت نقطه و قراردادن فاصله پس از نقطه و کلمه بعد مورد توجه قرار گیرد.
 13. قراردادن فاصله بین کلمه و پرانتز و عدم قراردادن فاصله بعد از پرانتز و کلمه و البته جهت بستن پرانتز نیز بین کلمه و پرانتز فاصله ای نیاز نمی باشد.
 14. عدم درج حروف عربی در کلمات فارسی مانند نمایید به شکل نمائید یا غذایی به شکل غذائی.
 15. رعایت و درج علائم و فواصل مطابق با آیینن نامه نگارش مقاله جهت منابع فارسی و انگلیسی مطابق با مقالات چاپ شده در مجله باشد.
 16. ارائه همزمان عنوان و نام نویسندگان و آدرس آن ها به انگلیسی جهت چکیده انگلیسی مقاله.

نویسندگان محترم توجه فرمایند:    
 رعایت موارد ویرایشی اشاره شده ضروری و در صورت لحاظ موارد بالا روند چاپ مقاله در مجله تسریع می گردد.
عدم رعایت موارد ویرایشی سبب تاخیر در پیگیری روند چاپ مقاله در مجله می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب:
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب