مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب- راهنمای نگارش مقاله
نحوه تنظیم مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای نگارش مقاله: 


تذکر مهم: باتوجه به اینکه رعایت اصول اخلاق در علم و نشر مطالب علمی از اولویت های اصلی نشریه می باشد لذا ضرورت دارد تا نویسندگان مقالات در زمان ثبت مقالات خود در سامانه نشریه، نسبت به دریافت و تکمیل فرم تعهد اخلاقی نویسندگان(اینجا) و همچنین فرم تعارض منافع(اینجا) اقدام نمایند.
 

الف: ساختار مقاله:

 بخش های مختلف یک مقاله می بایست شامل

عنوان:

عنوان باید خلاصه، گویا و بیانگر محتویات مقاله بوده و از ۱۵ واژه تجاوز نکند. اگر مطالعه بر روی گونه خاصی یا مکان مشخصی صورت گرفته می بایست در عنوان نام علمی گونه و نام مکان ذکر شود. 

چکیده

با توجه به این که، مراجعه کنندگان مقاله، در ابتدا از خلاصه مقاله جهت ارزیابی استفاده می کنند، و نظر به این که معمولاً خلاصه مقاله توسط مراکز و مؤسسات اطلاع رسانی علمی منتشر می گردد، لذا این قسمت از مقاله باید دقیق و روان بوده و حداکثر در ۳۰۰ کلمه شامل زمینه و هدف مطالعه، روش کار (انتخاب افراد، نمونه، روش مشاهدات وتحلیل داده ها)، نتایج (بیان مقادیر و سطوح معنی داری) و نتیجه گیری کلی آن تحقیق باشد. لازم به یاد آوری است که سال و محل انجام مطالعه می بایست در چکیده ذکر شود. چکیده انگلیسی نیز باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

واژگان کلیدی

۳ تا ۵ کلمه بعد از چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.

مقدمه

مقدمه باید شامل هدف از مطالعه، بررسی پیشینه مطالعات و یک فرضیه احتمالی باشد. در این بخش پس از آوردن سابقه علمی در داخل و خارج از کشور، هدف مقاله بیان شود. تنها مراجع کاملاً مرتبط ذکر شده و داده ها و نتیجه گیری گزارش نشود.

مواد و روش‌ها

شامل شرح دقیق و کامل وسائل و تجهیزات و مواد مصرفی، تعداد، نوع و مشخصات نمونه ها، دستگاه هایی که برای انجام پژوهش بکار رفته با ذکر مشخصات کامل آنها، روش اجرای کار و نرم افزارهای بکار رفته می باشد. در صورتی که از روشهای متداول استفاده شده باشد از شرح آنها خودداری و به ذکر مأخذ اکتفا گردد، ولی چنانچه از روش جدیدی استفاده شده باشد، شرح کامل آن روش ضروری است. روش های آماری مورد استفاده به شیوه قابل درک و با استناد به مأخذ معتبر ارائه گردد. نقشه منطقه مورد مطالعه در صورت وجود در این بخش ارائه شود. کلیه مراحل مطالعه و پژوهش باید دارای منبع باشد. زمان و مکان پژوهش در این بخش قید شود.

نتایج

در برگیرنده نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، شکل یا جدول با ترتیبی منطقی می‌باشد. اشکال و جداول در بخش نتایج دارای اطلاعات تکراری و مشابه نباشند. کلیه جداول و اشکال باید دارای ارجاع در متن باشد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده با توجه به نتایج سایر پژوهش‌های تجزیه و تحلیل شده و درباره آن بحث و نتیجه گیری به عمل آید. نگارنده در این قسمت می‌تواند پیشنهادهای لازم را جهت انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند.

سپاسگزاری

در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از مؤسسات و افراد زیر عنوان سپاسگزاری قبل از منابع آورده شود.

منابع
نکته مهم : منابع مقالات در نشریه علمی زن و فرهنگ طبق فرمت APA  تنظیم می شود. بر این اساس لطفا نویسندگان محترم قسمت منابع را علاوه بر قرار دادن در انتهای مقاله، بصورت فایل endnote تنظیم و به همراه مقاله در سامانه در قسمت فایل پیوست بارگزاری و ارسال فرمایند. 
 

ارجاع دهی در متن

 

ارجاع دهی منابع در متن مقاله عمدتاً در بخش مقدمه (به جهت ارائه پیشینه مطالعات) و بحث و نتیجه گیری (به دلیل مقایسه نتایج با سایر مطالعات) صورت می‌گیرد. تمامی ارجاعات موجود در متن مقاله می‌بایست در فهرست مقاله ذکر شود. روند بررسی مقالاتی که ارجاع دهی و فهرست منابع آنها دارای ایراد است طولانی خواهد شد. نحوه ارجاع دهی در مقاله (برای منابع فارسی و غیر فارسی) به یکی از صورت‌های زیر می‌باشد:

 

یک نویسنده: حکیمی مفرد (۱۳۸۶) در مطالعه ای مشابه دریافت که ..............

 دو نویسنده: این اختلاف در مقدار محاسبه شده نشان می‌دهد .............. (احمدی و کریمی، ۱۳۹۰). 

بیش از دو نویسنده: حکیمی مفرد و همکاران (۱۳۸۸) در اظهار نظری متفاوت از نتایج فعلی ..............

 چند ارجاع مشابه: نتایج این مطالعه با سایر پژوهش‌های مشابه (حکیمی مفرد، ۱۳۸۶؛ احمدی، ۱۳۸۷؛ حسینی و همکاران، ۱۳۹۰) .............. 

Hakimi (۲۰۱۱) در مطالعه ای مشابه دریافت که ..............

 Hakimi و همکاران (۱۹۹۹) در اظهار نظری متفاوت از نتایج فعلی .............. 

این اختلاف در مقدار محاسبه شده نشان می‌دهد .............. (Ahmadi and Karimi, ۲۰۰۹).

 نتایج این مطالعه با سایر پژوهش‌های مشابه (Ahmadi et al., ۲۰۰۹; Hakimi and Ahmadi, ۲۰۰۸) .............. 

فهرست منابع

 

منابع فارسی و به دنبال آن خارجی و به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها می‌باشد، و از ارجاع منابع با عنوان بی نام باید خودداری گردد.

 اگر منبع کتاب است: نام خانوادگی و مخفف نام تمامی نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، ناشر، صفحات. 

Martin A. M., ۱۹۹۴. Aquacultral Applications In: Biotechnological Applications in Fisheries Processing ed. Martin A. M., First edition, Chapman and Hall press, pp.۳۷۱-۴۶۳.

 

Iwama, G. K., Pickering, A. D., Sumpter, J. P. and Schreck, C. B., ۱۹۹۷. Fish Stress and Health in Aquaculture. University Press, Cambridge, ۲۷۸ pp.

 

اگر منبع مورد نظر مجله است: نام خانوادگی و مخفف نام تمامی نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره (شماره)، صفحات.

 

مقاله در مجله به صورت:

 

آذری تاکامی، ق.، مشکینی، س.، رسولی، ع. و امینی، ق.، ۱۳۸۳. بررسی اثرات تغذیه ناپلیوس Artemia urmiana غنی شده با ویتامین C روی رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی در لاروهای قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss، مجله پژوهش و سازندگی، جلد۶۶: صفحات۳۲-۲۵.

 

Kusakabe, M., Todo, T., McQuillan, H.J ., Goetz, F. W. and Young, G., ۲۰۰۲. Characterization and expression of steroidogenic acute regulatory protein and MLN۶۴ cDNAs in trout. Endocrinology ۱۴۳, ۲۰۶۲–۲۰۷۰.

 

Makhopadhyay, R. and Batiza., ۱۹۹۴. Basinal Seamounts and Seamount Chains of the Central Indian Ocean. Marine Geophisical Research. ۱۶(۴):۳۰۳-۳۱۵.

 

مقاله در همایش به صورت:

 

Nematollahi, M. A., van Pelt, H. and Komen, J., ۲۰۰۶. Stress response during and after confinement in ۱۷-a hydroxylase deficient common carp (Cyprinus carpio L), VII th International Congress on the Biology of Fish, Newfoundland, Canada, P۱۷۰.

 

نکته مهم: به هنگام نوشتن منابع به نشانه ها (نقطه، ویرگول و ... ) و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.

 

جدول و شکل

 

جداول موجود در مقاله تنها از طریق نرم افزار word تهیه شده و از قرار دادن جدول به صورت تصویر خودداری شود. تمامی جداول می بایست در متن همراه با شماره جدول دارای ارجاع و توضیحات کامل باشند. عنوان جدول در بالای آن و به صورت (جدول ۱: ....) قرار گیرد. در صورت نیاز توضیحات لازم به صورت زیر نویس در زیر جدول آورده شود و در متن جدول برای ارجاع به زیر نویس از علائم اختصاری مانند: *، و.. استفاده شود. نتایج قید شده در جدول بجز موارد مهم، نباید در متن یا شکل آمده باشد.

 

تمامی تصاویر، نمودارها و نقشه های موجود در مقاله به عنوان شکل ارجاع داده شود و عنوان اشکال در زیر هر شکل و همراه با شماره به صورت (شکل ۱: ....) قرار گیرد. عنوان و اعداد محورهای نمودار می بایست به زبان فارسی باشد. تمامی شکل های موجود در مقاله به صورت رنگی قرار داده شود. حداکثر اندازه هر شکل ۱۵ در ۹ سانتی متر لحاظ شود. تمامی شکل های مقاله به یکی از فرمت های (TIF, EPS) و درجه تفکیک ۳۰۰ (۳۰۰ dpi) به صورت جداگانه (بخش الحاقات تکمیلی) به دفتر مجله ارسال گردد.

 

الحاقات تکمیلی

 

درصورت نیاز دفتر مجله به اسناد پژوهش، نویسندگان محترم مقاله می بایست فایل های تکمیلی مقاله خود را ( مانند: خروجی نرم افزارهای آماری، تصاویر محیطی یا صحرایی، نقشه، فیلم، فایل صوتی مصاحبه، پرسشنامه و ..) به صورت لوح فشرده به آدرس پستی دفتر مجله ارسال نمایند. این درخواست از طرف دستیار سردبیر فصلنامه و از طریق پست الکترونیک مجله پس از بررسی های اولیه به اطلاع نویسنده مسئول مکاتبات خواهد رسید.

 

اعداد و واحدها

 

تمامی اعداد و واحدهای به کار رفته در مقاله می بایست به زبان فارسی و بر حسب واحدهای سیستم متریک SI باشند. به عنوان مثال: ۵/۳۵ درجه سانتی گراد.

 

ملاحضات اخلاقی و حقوقی

 

مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

 

نکات مهم:

  

بعد از چاپ مقاله دفتر مجله مدارک آن را تا شش ماه بایگانی و بعد از زمان مقرر معدوم می گردد.

 

واژه و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری به کار برده شده، در اولین استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردند.

 

پس از چاپ مقاله، به تعداد نویسندگان هر مقاله نسخه چاپی به آدرس نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب:
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب