مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب-  فرایند پذیرش مقالات
فرآیند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/23 | 
قابل توجه نویسندگان گرامی:
با توجه به فرآیند بررسی مقاله در نشریه علمی- پژوهشی اکوبیولوژی تالاب که در شکل نشان داده شده است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی اولیه مقاله و حداکثر ظرف مدت 60 روز نسبت به تعیین تکلیف نهایی مقالات اقدام خواهد شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب:
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب