مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب- اطلاعات تماس
تماس با مجلهه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی دفتر مجله:
خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، میدان فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسللامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات دانشکده.

صندوق پستی مجله:
1915

تلفن و نمابر مجله: 
061-33348380

پست الکترونیک مجله: 
wetland@iauahvaz.ac.ir
wetlandjournal@yahoo.com

وب سایت مجله :
jweb.iauahvaz.org

موارد مهم در تماس با مجله:
ارتباط با مدیر مسئول، سردبیر، مدیر داخلی و اعضای شورای تحریریه مجله از طریق سامانه مجله امکان پذیر می باشد..
در صورت نیاز، تماس از طریق  شماره دفتر مجله و یا ارسال ایمیل نیز فراهم می باشد.
ضروری است جهت پیگیری موارد مرتبط با فرایند چاپ مقاله در مجله شماره شناسایی مقاله در تماس تلفنی ذکر گردد.
ذکر شماره همراه در زمان ثبت نام در سامانه سبب تسریع در پیگیری روند چاپ مقاله در مجله می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب:
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب